Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/
z siedzibą w Gliwicach

Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/ z siedzibą w Gliwicach szanuje poufność danych osobowych swoich Członków, Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów i ich pracowników, a także wszystkich innych osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem oraz odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia: https://www.palg.pl

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/ z siedzibą w Gliwicach danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności oraz strony internetowej https://www.palg.pl. W szczególności niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/ z siedzibą w Gliwicach danych osobowych następujących kategorii osób:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/ z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, dalej zwane „Stowarzyszeniem”.

Kontakt ze Stowarzyszeniem jest możliwy poprzez skorzystanie z jednego z niżej wymienionych sposobów:

 

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie prowadzi procesy rekrutacyjne kandydatów na przyszłych pracowników lub współpracowników Stowarzyszenia. W ramach procesu rekrutacji kandydaci podają swoje dane osobowe, które następnie są przetwarzane przez Stowarzyszenie.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów do pracy lub współpracy ze Stowarzyszeniem będą przetwarzane w następujących celach:

 

Kategorie danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe kandydatów do pracy lub współpracy:

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 1) – 6) powyżej jest przepis art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), a także niezbędność posiadania przez Stowarzyszenie wskazanych danych osobowych w celu zawarcia umowy o pracę lub współpracę z danym kandydatem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych o których mowa w pkt 7) – 10) powyżej jest dobrowolna zgoda kandydata do pracy lub współpracy oraz uzasadniony interes Stowarzyszenie w tym, by przetestować i ocenić kwalifikacje i umiejętności zgłaszających się kandydatów do pracy lub współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolna i świadoma zgoda kandydata do pracy lub współpracy ze Stowarzyszeniem.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Stowarzyszenie będzie przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy lub współpracy do chwili zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji, w trakcie którego dany kandydat zgłosił swoją kandydaturę.

W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy lub współpracy zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Stowarzyszenie będzie przechowywać jego dane przez okres 5 lat od daty ich zebrania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe kandydatów przekazywane będą podmiotom, którym Stowarzyszenie zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych ze Stowarzyszeniem i wyłącznie na wyraźne polecenie Stowarzyszenia.

 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników Klientów i Kontrahentów Stowarzyszenia

W celu wykonania umów łączących Stowarzyszenie z Klientami oraz Kontrahentami Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe pracowników lub współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Stowarzyszenia, będących osobami kontaktowymi.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Stowarzyszenia przetwarzane będą w następujących celach:

 

Kategorie danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe pracowników lub współpracowników swoich Klientów oraz Kontrahentów:

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Stowarzyszenia jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, przejawiający się m.in. posiadaniem możliwości bieżącego kontaktu z Klientem lub Kontrahentem, nawiązywaniem oraz utrzymywaniem relacji z Klientem oraz Kontrahentem Stowarzyszenia, a także konieczność obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie. Dane te są także konieczne do prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Stowarzyszenie z Klientem oraz Kontrahentem.

 

Źródło danych osobowych

Wymienione w pkt 1) – 6) powyżej dane osobowe pracowników lub współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Stowarzyszenia, Stowarzyszenie otrzymało bezpośrednio od tych osób, bądź od podmiotów, w których dane osoby są zatrudnione lub wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Klientów ora Kontrahentów Stowarzyszenia będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres wykonywania umowy z danych Klientem lub Kontrahentem a także przez wynikający z obowiązujących przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Stowarzyszenia przekazywane będą podmiotom, którym Stowarzyszenie zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych ze Stowarzyszeniem i wyłącznie na wyraźne polecenie Stowarzyszenia.

 

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem oraz osób, z którymi Stowarzyszenie nawiązuje kontakt

Stowarzyszenie przetwarza także dane osobowe osób, które kontaktują się ze Stowarzyszeniem oraz osób, z którymi Stowarzyszenie się kontaktuje, które nie są pracownikami, kandydatami do pracy, Klientami, Kontrahentami, jak również pracownikami lub współpracownikami Klientów oraz Kontrahentów Stowarzyszenia. Przez kontaktowanie się należy rozumieć wszelkie formy nawiązywania kontaktów, m.in. kontakt telefoniczny, kontakt poprzez pocztę elektroniczną, poprzez pocztę tradycyjną, etc.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem oraz osób, z którymi Stowarzyszenie nawiązuje kontakt, przetwarzane będą w następujących celach:

 

Kategorie danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem:

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, przejawiający się m.in. możliwością nawiązywania i utrzymywania kontaktów z potencjalnymi Członkami, Klientami lub Kontrahentami Stowarzyszenia.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem, a także osób, z którymi Stowarzyszenie nawiązuje kontakt, będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres utrzymywania bieżących kontaktów z tymi osobami, a także przez wynikający z obowiązujących przepisów prawa okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem, a także osób, z którymi Stowarzyszenie nawiązuje kontakt przekazywane będą podmiotom, którym Stowarzyszenie zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych ze Stowarzyszeniem i wyłącznie na wyraźne polecenie Stowarzyszenia.

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe osób, które uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Przez wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie należy rozumieć wszelkiego rodzaju konferencje, szkolenia, kongresy, etc., których organizatorem lub współorganizatorem jest Stowarzyszenie.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie przetwarzane będą w następujących celach:

 

Kategorie danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie:

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, przejawiający się koniecznością prawidłowej organizacji wydarzenia oraz zapewnienia obecności uczestników.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres 2 lat od daty zakończenia wydarzenia.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie będą podmiotom, którym Stowarzyszenie zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych ze Stowarzyszeniem i wyłącznie na wyraźne polecenie Stowarzyszenia.

 

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem będącym Administratorem danych osobowych, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych powyżej w punkcie „Administrator danych osobowych”.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości bądź sugestii związanych z powyższą Polityką Prywatności Stowarzyszenia, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem w jeden ze sposobów wskazanych powyżej.

Stowarzyszenie może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Data ostatniej modyfikacji znajduje się w nagłówku niniejszej strony, dlatego wszystkie osoby odwiedzający stronę internetową: https://www.palg.pl proszeni są o regularne jej sprawdzanie.

Gliwice, 24 maja 2018 r.