PALG

Historia działalności

Polish Adult Leukemia Group (PALG) czyli Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych od wielu lat wyznacza standardy postępowania w białaczkach u dorosłych w Polsce1. Działalność grupy ma charakter ogólnokrajowy. Przez ponad 25 lat koordynowana była przez Klinikę Hematologii w Katowicach pod kierownictwem prof. Jerzego Hołowieckiego. Obecnie siedziba Stowarzyszenia mieści się w Klinice Transplantacji Szpiku  i Onkohematologii w Gliwicach pod kierownictwem prof. Sebastiana Giebla. Projekty badawcze opracowywane przez poszczególne zespoły robocze realizowane są obecnie w 19 ośrodkach hematoonkologicznych. Rocznie do badań randomizowanych włącza się w Polsce ok. 200 pacjentów z AML <60. roku życia, ok. 100 pacjentów z AML >60. roku życia oraz ok. 100 dorosłych pacjentów z ALL.

Cele

Przedmiotem działalności naukowo-badawczej grupy PALG są przede wszystkim zagadnienia związane z leczeniem białaczek u dorosłych, a w szczególności:

 • optymalizacja diagnostyki i leczenia
 • analiza czynników prognostycznych
 • ocena wyników leczenia różnymi programami terapii
 • opracowywanie nowych programów terapeutycznych, a w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wdrażanie do praktyki klinicznej

Historia

1974 – utworzenie PALG dzięki inicjatywie prof. Jerzego Hołowieckiego, Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, powstałej na bazie doświadczeń we współpracy z grupami CALGB, SAAK, IGCI w latach 1972-74, przedstawionej na Zjeździe Towarzystwa Hematologów  Polskich w Gdańsku.
1975-1979 – zbieranie danych z 9 klinik hematologicznych w Polsce
1980 – formalne rozpoczęcie działalności grupy PALG
1980-2003 – badanie 10 protokołów badawczych dla pacjentów z AML2
maj 2003 r. – rejestracja Stowarzyszenia PALG, nabycie osobowości prawnej

Działalność

Dotychczasowa, wieloletnia działalność PALG jest utrzymywana i wzmacniana m.in. dzięki regularnym spotkaniom grupy 2 razy w roku. Są to najczęściej 2-dniowe ogólnopolskie konferencje, organizowane na terenie Śląska przez koordynujący ośrodek katowicki. Na spotkaniach omawiane są aktualne etapy realizacji programów badawczych oraz ustalanie przyszłych działań. Grupa PALG w istotny sposób konsoliduje środowisko polskich hematologów, uczestniczy również w międzynarodowych badaniach kooperacyjnych.

Realizowane projekty

Początkowo projekty realizowano w ramach programów rządowych PR-6, CPBR, a następnie objęto je finansowaniem w postaci grantów KBN:

 • PB 1174/S4/92/02 – Doskonalenie kompleksowego leczenia ostrych białaczek u dorosłych
 • PB 1691/4/91 – Badanie fenotypu białaczek i chłoniaków, wykrywanie resztkowych komórek chłoniakowych, monitorowanie wpływu GM-CSF
 • PB 034/PO5/97/13 – Wieloośrodkowe prospektywne badanie oceniające oryginalny program intensywnej chemioterapii ostrych białaczek limfoblastycznych u dorosłych, wspomaganej podawanym sekwencyjnie granulocytowym czynnikiem wzrostu rhG-CSF
 • PB2 P05B00726 – Wartość prognostyczna badania resztkowej choroby nowotworowej (MRD) metodą immunofenotypową dla odległych wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych: Prospektywne wieloośrodkowe badanie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych
 • PB 0678/P05/2000/18 – Opracowanie i ocena oryginalnego programu leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) u dorosłych (daunorubicyna + arabinozyd cytozyny ‘3+7’) z dodatkowym użyciem polskiego preparatu 2-chloro-2’deoksyadenozyny (2-CDA)

Osiągnięcia

 • Opracowanie projektu badawczego leczenia ostrych białaczek szpikowych z użyciem innego analogu zasad purynowych tj. fludarabiny tzw. DAF. Program ten został pozytywnie oceniony w badaniu II fazy i przewiduje się jego wdrożenie do praktyki klinicznej.
 • Opracowanie kompleksowego sposobu postępowania w ostrych białaczkach szpikowych „Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie skuteczności oryginalnych programów leczenia indukującego remisję w nowo rozpoznanych ostrych białaczkach szpikowych u dorosłych z użyciem arabinozydu cytozyny, daunorubicyny w połączeniu z fludarabiną (DAF) lub kladrybiną (DAC). Badanie III fazy Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)”.
 • Zastosowanie analogów zasad purynowych w ramach prospektywnych, kooperacyjnych badań międzyośrodkowych w przypadkach przewlekłej białaczki limfatycznej. Koordynatorem tych badań w ramach PALG jest prof. Tadeusz Robak, Kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Do innych oryginalnych opracowań należą programy stosowane w leczeniu indukującym i konsolidującym ostrej białaczki limfoblastycznej z sekwencyjnym podawaniem GM-CSF/G-CSF i chemioterapii. Podstawą koncepcji opracowanej w ośrodku katowickim są badania eksperymentalne, wskazujące na możliwość uzyskiwania fazy zmniejszonej wrażliwości komórek macierzystych i progenitorowych szpiku na stosowane cytostatyki.
 • Do wcześniejszych osiągnięć należy m.in. opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej podskórnego stosowania arabinozydu cytozyny w terapii podtrzymującej ostrych białaczek szpikowych oraz frakcjonowane podawanie antybiotyków antracyklinowych w leczeniu indukującym ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych.

Wyniki badań rozpowszechniane są w formie referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji naukowych.

1„Standardy w hematologii” wyd. I, red. W.W. Jędrzejczak i M. Podolak-Dawidziak, rozdz. J. Hołowiecki w imieniu PALG, Volumed, Wrocław 2001.
2DA 3+7 +/- HD Ara-C, ICE + HD cons., 1997: modified double induct. in AML, 1999-2002 : DA 3+7 +/- 2CDA, 2003/4 DAF/DAC/DA i 7 protokołów badawczych dla ALL: 1993/5; GM-CSF in ALL, 1997/9; G-CSF in ALL, 2002; FLAM, 2002 PegAsp., 2004 MRD adjusted therapy; KBN Grant
Współpraca międzynarodowa z grupami: IGCI, BFM, AML Coop Study Group, Scandinavian AL Group.

Granty KBN

 • PB 1174/S4/92/02

  Doskonalenie kompleksowego leczenia ostrych białaczek u dorosłych

 • PB 1691/4/91

  Badanie fenotypu białaczek i chłoniaków, wykrywanie resztkowych komórek chłoniakowych, monitorowanie wpływu GM-CSF

 • PB 034/PO5/97/13

  Wieloośrodkowe, prospektywne badanie oceniające oryginalny program intensywnej chemioterapii ostrych białaczek limfoblastycznych u dorosłych wspomaganej podawanym sekwencyjnie granulocytowym czynnikiem wzrostu rhG-CSF

 • PB2 P05B00726

  Wartość prognostyczna badania resztkowej choroby nowotworowej (MRD) metodą immunofenotypową dla odległych wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych: Prospektywne wieloośrodkowe badanie Polskiej Grupy DS. Leczenia Białaczek u Dorosłych

 • PB 0678/P05/2000/18

  Opracowanie i ocena oryginalnego programu leczenia ostrej białaczki szpikowej (O.B.S.) u dorosłych (daunorubicyna + arabinozyd cytozyny 3+7) z dodatkowym użyciem polskiego preparatu 2-chloro-2'deoksyadenozyny (2-CDA)

Statut

Pobierz Statut Stowarzyszenia Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG (Polish Adult Leukemia Group) w Gliwicach

pobierz statut

Deklaracja członkowska

Dołącz do członków Stowarzyszenia Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG (Polish Adult Leukemia Group).

pobierz deklarację

Zarząd stowarzyszenia PALG

Prezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Vice-prezes

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

Skarbnik

dr hab. n. med. Tomasz Czerw

Członek zarządu

prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Członek zarządu

prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki

Członek zarządu

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Członek zarządu

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak

Członek zarządu

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska

Palg

Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG / Polish Adult Leukemia Group

KRS: 0000162868
NIP: 9542456250
Regon: 278159274

Adres:
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-100 Gliwice
tel.: 32 278 85 28
fax. 32 278 91 49
e-mail: palg@io.gliwice.pl