PALG

Historia działalności

Polish Adult Leukemia Group (PALG) czyli Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych od wielu lat wyznacza standardy postępowania w białaczkach u dorosłych w Polsce1. Działalność grupy ma charakter ogólnokrajowy. Przez ponad 25 lat koordynowana była przez Klinikę Hematologii w Katowicach pod kierownictwem prof. Jerzego Hołowieckiego. Obecnie siedziba Stowarzyszenia mieści się w Klinice Transplantacji Szpiku  i Onkohematologii w Gliwicach pod kierownictwem prof. Sebastiana Giebla. Projekty badawcze opracowywane przez poszczególne zespoły robocze realizowane są obecnie w 19 ośrodkach hematoonkologicznych. Rocznie do badań randomizowanych włącza się w Polsce ok. 200 pacjentów z AML <60. roku życia, ok. 100 pacjentów z AML >60. roku życia oraz ok. 100 dorosłych pacjentów z ALL.  

Cele

Przedmiotem działalności naukowo-badawczej grupy PALG są przede wszystkim zagadnienia związane z leczeniem białaczek u dorosłych, a w szczególności:
 • optymalizacja diagnostyki i leczenia
 • analiza czynników prognostycznych
 • ocena wyników leczenia różnymi programami terapii
 • opracowywanie nowych programów terapeutycznych, a w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wdrażanie do praktyki klinicznej

Historia

1974 – utworzenie PALG dzięki inicjatywie prof. Jerzego Hołowieckiego, Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, powstałej na bazie doświadczeń we współpracy z grupami CALGB, SAAK, IGCI w latach 1972-74, przedstawionej na Zjeździe Towarzystwa Hematologów  Polskich w Gdańsku. 1975-1979 – zbieranie danych z 9 klinik hematologicznych w Polsce 1980 – formalne rozpoczęcie działalności grupy PALG 1980-2003 – badanie 10 protokołów badawczych dla pacjentów z AML2 maj 2003 r. – rejestracja Stowarzyszenia PALG, nabycie osobowości prawnej

Działalność

Dotychczasowa, wieloletnia działalność PALG jest utrzymywana i wzmacniana m.in. dzięki regularnym spotkaniom grupy 2 razy w roku. Są to najczęściej 2-dniowe ogólnopolskie konferencje, organizowane na terenie Śląska przez koordynujący ośrodek katowicki. Na spotkaniach omawiane są aktualne etapy realizacji programów badawczych oraz ustalanie przyszłych działań. Grupa PALG w istotny sposób konsoliduje środowisko polskich hematologów, uczestniczy również w międzynarodowych badaniach kooperacyjnych.

Realizowane projekty

Początkowo projekty realizowano w ramach programów rządowych PR-6, CPBR, a następnie objęto je finansowaniem w postaci grantów KBN:
 • PB 1174/S4/92/02 – Doskonalenie kompleksowego leczenia ostrych białaczek u dorosłych
 • PB 1691/4/91 – Badanie fenotypu białaczek i chłoniaków, wykrywanie resztkowych komórek chłoniakowych, monitorowanie wpływu GM-CSF
 • PB 034/PO5/97/13 – Wieloośrodkowe prospektywne badanie oceniające oryginalny program intensywnej chemioterapii ostrych białaczek limfoblastycznych u dorosłych, wspomaganej podawanym sekwencyjnie granulocytowym czynnikiem wzrostu rhG-CSF
 • PB2 P05B00726 – Wartość prognostyczna badania resztkowej choroby nowotworowej (MRD) metodą immunofenotypową dla odległych wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych: Prospektywne wieloośrodkowe badanie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych
 • PB 0678/P05/2000/18 – Opracowanie i ocena oryginalnego programu leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) u dorosłych (daunorubicyna + arabinozyd cytozyny ‘3+7’) z dodatkowym użyciem polskiego preparatu 2-chloro-2'deoksyadenozyny (2-CDA)

Osiągnięcia

 • Opracowanie projektu badawczego leczenia ostrych białaczek szpikowych z użyciem innego analogu zasad purynowych tj. fludarabiny tzw. DAF. Program ten został pozytywnie oceniony w badaniu II fazy i przewiduje się jego wdrożenie do praktyki klinicznej.
 • Opracowanie kompleksowego sposobu postępowania w ostrych białaczkach szpikowych „Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie skuteczności oryginalnych programów leczenia indukującego remisję w nowo rozpoznanych ostrych białaczkach szpikowych u dorosłych z użyciem arabinozydu cytozyny, daunorubicyny w połączeniu z fludarabiną (DAF) lub kladrybiną (DAC). Badanie III fazy Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)”.
 • Zastosowanie analogów zasad purynowych w ramach prospektywnych, kooperacyjnych badań międzyośrodkowych w przypadkach przewlekłej białaczki limfatycznej. Koordynatorem tych badań w ramach PALG jest prof. Tadeusz Robak, Kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Do innych oryginalnych opracowań należą programy stosowane w leczeniu indukującym i konsolidującym ostrej białaczki limfoblastycznej z sekwencyjnym podawaniem GM-CSF/G-CSF i chemioterapii. Podstawą koncepcji opracowanej w ośrodku katowickim są badania eksperymentalne, wskazujące na możliwość uzyskiwania fazy zmniejszonej wrażliwości komórek macierzystych i progenitorowych szpiku na stosowane cytostatyki.
 • Do wcześniejszych osiągnięć należy m.in. opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej podskórnego stosowania arabinozydu cytozyny w terapii podtrzymującej ostrych białaczek szpikowych oraz frakcjonowane podawanie antybiotyków antracyklinowych w leczeniu indukującym ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych.
Wyniki badań rozpowszechniane są w formie referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji naukowych.
1„Standardy w hematologii” wyd. I, red. W.W. Jędrzejczak i M. Podolak-Dawidziak, rozdz. J. Hołowiecki w imieniu PALG, Volumed, Wrocław 2001.
2DA 3+7 +/- HD Ara-C, ICE + HD cons., 1997: modified double induct. in AML, 1999-2002 : DA 3+7 +/- 2CDA, 2003/4 DAF/DAC/DA i 7 protokołów badawczych dla ALL: 1993/5; GM-CSF in ALL, 1997/9; G-CSF in ALL, 2002; FLAM, 2002 PegAsp., 2004 MRD adjusted therapy; KBN Grant
Współpraca międzynarodowa z grupami: IGCI, BFM, AML Coop Study Group, Scandinavian AL Group.
   

Granty KBN

Statut

Pobierz Statut Stowarzyszenia Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG (Polish Adult Leukemia Group) w Gliwicach

pobierz statut

Deklaracja członkowska

Dołącz do członków Stowarzyszenia Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG (Polish Adult Leukemia Group).

pobierz deklaracje

Zarząd stowarzyszenia PALG

Prezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Palg

Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polskiej Grupy D/S Leczenia Białaczek U Dorosłych Palg / polish Adult Leukemia Group

KRS: 0000162868 NIP: 9542456250 Regon: 278159274 Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-100 Gliwice