Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/ z siedzibą w Gliwicach

 

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – dalej RODO, niniejszym informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych PALG /Polish Adult Leukemia Group/ z siedzibą w Gliwicach 44-101 przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162868, NIP: 9542456250, REGON: 278159274;
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (osoba nadzorująca przetwarzanie danych osobowych). Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail: palg@io.gliwice.pl, adres siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt 1 powyżej lub numer tel.: + 48 32 278 85 28;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pani/Pan podanie, na podstawie przepisu art. 221 Kodeksu pracy,
  2. udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. przesyłania wiadomości e-mail zawierających aktualne informacje dotyczące Stowarzyszenia oraz organizowanych przez Stowarzyszenie konferencji i wydarzeń, podstawą czego jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, członkowie, pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie udzielonego im przez Stowarzyszenie upoważnienia, a także kontrahenci Stowarzyszenia;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i przez okres 5 lat od daty ich zebrania w zakresie wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, bądź do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Każdorazowo dane będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu na ich przetwarzanie;
 7. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), będącego organem nadzorczym zajmującym się danymi osobowymi, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych w przepisach Kodeksu Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.