Zaproszenie do udziału w kontynuacji badania

Szanowni Państwo,
w imieniu sekcji PALG-CLL chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w kontynuacji badania PALG pt. „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego. Badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG)”

Dotychczasowa współpraca pozwoliła na analizę mutacji TP53 oraz innych genów w grupie ponad 300 przypadków przewlekłej białaczki limfocytowej, u których nie stwierdzono obecności delecji 17p.

Wyniki dotychczasowych analiz opisujących częstość występowania oraz charakterystykę mutacji TP53 w grupie 249 pacjentów z CLL z 39 ośrodków hematologicznych w Polsce zostały opisane w czasopiśmie Acta Hematologica Polonica.

Aktualnie planujemy rozpoczęcie kolejnej fazy projektu, w ramach której zamierzamy uzupełnienie danych kliniczno-patologicznych w oparciu o przygotowaną platformę eCRF. Zgromadzone dane zostaną skorelowane z wynikami analizy sekwencjonowania nowej generacji (NGS) genu TP53 oraz 191 innych genów mogących potencjalnie wpływać na przebieg kliniczny CLL oraz wyniki leczenia ibrutynibem.

Oprócz gromadzenia danych kliniczno-patologicznych pacjentów, których materiał został zgromadzony w pierwszej fazie projektu, planujemy w ramach nowopowstałej platformy eCRF zbieranie danych kolejnych pacjentów z CLL leczonych ibrutynibem co pozwoli na długofalową analizę skuteczności i tolerancji.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z dr Bartoszem Pułą w celu otrzymania dostępów do platformy eCRF oraz ustalenia kwestii technicznych.

Liczymy, że wprowadzenie platformy eCRF pozwoli na przeprowadzenie wiarygodnych i długofalowych analiz typu „real-life” pacjentów leczonych ibrutynibem.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem,

Krzysztof Jamroziak
Bartosz Puła
Kamil Wiśniewski
Tomasz Stokłosa