Badanie populacyjne dotyczące ALL prowadzone w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Badanie populacyjne ALL, jest badaniem towarzyszącym badaniu klinicznemu GET-Dex-ALL (Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametynibu, ewerolimusu lub gilterytynibu z deksametazonem u chorych na nawrotową ALL), finansowanego z grantu ABM.

Celem badania populacyjnego jest lepsze poznanie biologii ALL oraz poszukiwanie biomarkerów i potencjalnych celów terapii celowanych poprzez wysokoprzepustową analizę aktywności kinaz tyrozynowych i serynowo-treoninowych w komórkach nowotworowych. U każdego zrekrutowanego pacjenta wykonujemy wysokoprzepustowe badanie aktywności kinaz oraz panelowe sekwencjonowanie NGS (83 geny najczęściej zmutowane w ALL, w tym typowe translokacje). Wyniki sekwencjonowania zostaną przekazane lekarzowi kierującemu.

Materiały znajdują się w sekcji ALL.